Aanbestedingen en het TX-Keur

Overheden of publieke ondernemingen die taxi vervoer (europees) aanbesteden stellen eisen aan de kwaliteit van de taxi onderneming. Daarbij komt TX-Keur regematig om de hoek kijken. TX krijgt echter ook vaak vragen hierover, van consumenten, opdrachtgevers en de bedrijven zelf. Deze vragen hebben vrijwel allemaal hetzelfde thema, namelijk: mag een opdrachtgever TX voorschrijven?

Het antwoord hierop luidt sinds 1 juli 2016: ja, dat mag.

Tot en met juni 2016 mochten er niet expliciet naar bepaalde keurmerken worden gevraagd door opdrachtgevers. Met ingang van de nieuwe aanbestedingswet (juli 2016) is het wél mogelijk om specifieke keurmerken voor te schrijven.

Natuurlijk dienen de keurmerken die gevraagd worden wel aan eisen te voldoen. Dit is onder andere geregeld in artikel 2.96. Hierin staat dat de kwaliteitsbewakingsregeling gebaseerd moet zijn op Europese normenreeksen, waaraan gekoppeld is dat de certificerende instantie een “conformiteitsbeoordelingsinstantie” moet zijn. TX voldoet hieraan. Ons normenschema is gebaseerd op ISO17020 en de Certificerende Instanties die voor TX mogen keuren voldoen aan de eisen hiervoor.
 
Tot 1 juli diende een aanbestedende ook gelijkwaardige certificaten te aanvaarden. Een intern kwaliteitshandboek bijvoorbeeld, dat aan dezelfde eisen voldeed als een keurmerk diende geaccepteerd te worden. Met ingang van 1 juli 2016 is dit anders. Het blijft mogelijk om met gelijkwaardige certificaten te bewijzen dat aan de gevraagde kwaliteitseisen wordt voldaan. Een aanbestedende dienst hoeft dit echter alleen nog te accepteren wanneer een ondernemer om redenen buiten hemzelf het keurmerk niet op tijd kan halen.