Uitvoering en controle

 

Opdrachtgevers en aanbestedende overheden stellen eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden door de taxiondernemingen. De vaak hoge eisen die bij de aanbesteding worden gesteld op met name het gebied van kwaliteit worden echter, als de gunning eenmaal een feit is, niet of nauwelijks gecontroleerd. Dit leidt dan weer tot frustraties bij degenen die de aanbesteding verloren hebben en met lede ogen aanzien, dat de "winnaar" het blijkbaar niet zo nauw neemt met de kwaliteit.
Iedereen moet er op kunnen vertrouwen, dat een taxionderneming met het TX-Keurmerk altijd, dus gedurende 365 dagen per jaar, kwalitatief hoogwaardig taxivervoer levert.


Inspecterende Instellingen
De Inspecterende Instellingen (II's) controleren bij taxiondernemingen tijdens de jaarlijkse audit of zij voldoen aan de reglementen TX-Keur. Zij controleren tijdens deze bedrijfscontrole alle TX-eisen, houden een wagenparkcontrole en voeren gesprekken met directie en medewerkers van de  taxionderneming. Als aan alle eisen uit de reglementen wordt voldaan, geeft de Inspecterende Instelling (II) het TX-Keur certificaat af. De II meldt de afgifte van het certificaat bij de stichting TX-Keur, die aansluitend het TX-Keurmerk kan verlenen. Het TX-Keur is verleend als de onderneming op de website vermeld staat en de TX-Keurmerk sticker(s) voert. 

 

Controlerende organisatie
De controlerende organisatie controleert onaangekondigd of de taxionderneming nog steeds voldoet aan de eisen van het TX-Keur. Deze controles vinden plaats op taxistandplaatsen of bij veel door taxi's bezochte instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Daarnaast laat de stichting ook gerichte controles uitvoeren op het gedrag van de chauffeur (eindpuntcontrole), de kwaliteit van TX-opleidingen en bedrijfscontroles. De onaangekondigde controles kunnen bij constatering van teveel onregelmatigheden leiden tot onmiddellijke intrekking van het  TX-Keur.
TUV is gerechtigd om namens de Stichting TX-Keur deze controles uit te voeren.
 

Controles zijn goed voor de branche
Uiteindelijk is de taxibranche natuurlijk zelf ook gebaat bij een goed functionerend keurmerksysteem, waar controles onlosmakelijk mee verbonden zijn. Immers, door ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland verbetert, zal ook het imago van de taxibranche in positief opzicht verbeteren. De klant zal daardoor duidelijk willen kiezen voor een TX-Keur taxi, omdat deze taxi een gegarandeerde kwaliteit en service biedt. De opdrachtgever van een aanbesteding kan er op vertrouwen dat een TX-taxionderneming ook levert wat er beloofd wordt.