Bezwaar en Beroep mogelijkheden

 

Bezwaar- en beroepsprocedures
De stichting TX-Keur kan besluiten een taxibedrijf een waarschuwing te geven of het keurmerk intrekken. De ondernemer ontvangt in dit geval een brief waarin staat op welke gronden een waarschuwing of intrekking plaatsvindt. Ook staat in de brief aangegeven hoe u tegen het besluit van Stichting TX-Keur in bezwaar aan kunt tekenen. Voor het indienen van bezwaar moet het bedrijf wat bezwaar aantekent eerst € 250,00 betalen. Als de bezwaarcommissie het bezwaar gegrond verklaart ontvangt het bedrijf de € 250,- terug. Het indienen van een bezwaar heeft een opschortende werking. Als de ondernemer een bezwaar indient blijft het TX-Keur van kracht totdat de bezwaarcommissie een uitspraak doet. Klik hier voor het reglement van de bezwaarcommissie.

De bezwaarcommissie informeert de ondernemer schriftelijk over de uitspraak. Als het bedrijf het niet eens is met deze uitspraak van de bezwaarcommissie kan er beroep worden aangetekend bij de onafhankelijke Commissie van Beroep. De kosten voor beroep zijn
€ 750,00 en moeten ook binnen de daarvoor gestelde termijn betaald zijn. Ook hier geldt dat € 750,- wordt teruggestort als de Commissie van Beroep het beroep gegrond verklaart.  
Het niet (tijdig) betalen van de hiervoor genoemde kosten betekent dat het bezwaar of beroep niet ontvankelijk wordt verklaard.
Het reglement van de Commissie van Beroep vindt u hier.